+420 585 205 970

Sdružení obcí střední Moravy

Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) je dobrovolným svazkem obcí (DSO) založeným 11. 10. 1993 v Olomouc "Zakladatelskou smlouvou" za účelem efektivního, společného a koordinovaného přístupu k řešení každodenní i strategické problematiky členských obcí svazku.

Základní informace

Orgány svazku obcí

 1. Valné shromáždění (vrcholný orgán zahrnující všechny členy SOSM)
 2. Správní výbor
 3. Kontrolní výbor

Způsob jednání za svazek obcí

Sdružení je právnickou osobou, jeho jménem jedná předseda správního výboru, nebo jiná osoba jim pověřená. Podepisovat se jménem SOSM, a tím SOSM zavazovat, je oprávněn předseda a jeden z místopředsedů, nebo oba místopředsedové.

Předmět činnosti svazku obcí

 1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahům k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 2. Zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky.
 3. Spolupráce s poslanci parlamentu, eventuálně s členy zastupitelstva vyššího samosprávného celku se vztahem ke sdruženým obcím. Uplatnění zákonodárné iniciativy jejich prostřednictvím.
 4. Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti střední Moravy.
 5. Vzájemné informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit.
 6. Koordinace úsilí o napojení střední Moravy na dálniční síť, zachování železniční sítě, rozvoj železniční a letecké dopravy.
 7. Společná podpora moderních inženýrských sítí.
 8. Využití možností daných příznivými přírodními podmínkami střední Moravy v zemědělské prvovýrobě.
 9. Podpora vytváření společenských hospodářských sdružení.
 10. Koordinace péče o krajinu, její živit je podmíněn ekologickou stabilitou povodí horního a středního toku řeky Moravy.
 11. Vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, budování kompostáren a sběru, skladování a likvidace nebezpečných odpadů.
Více informací o fungování SOSM a přihlášku ke členství naleznete ve stanovách svazku v sekci Dokumenty.