+420 585 205 970

Centrum sdílených služeb poskytovaných v rámci SOSM

PROJEKT CSS

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi mezi-obecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, Projekt je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Mezi-obecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

Dalším cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi mezi-obecní spolupráce při DSO dosáhnout:

 1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,
 2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO,

PROJEKT CSS V RÁMCI SOSM KONKRÉTNĚ

V rámci poskytování služeb veřejné správy lze zajistit široké portfolio činností. Nicméně během setkání starostů konaného dne 13. 12. 2016 v Olomouci byla odsouhlasena následující agenda CSS. Agenda vychází z nejvíce požadovaných oblastí podpory.

 1. Dotační management
 2. Veřejné zakázky
 3. Strategické plánování
 4. Projektové dokumentace
 5. Právní poradenství

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CSS PRO SOSM

Během úvodního jednání starostů SOSM zapojených do projektu CSS byla zovlena prioritní oblasti, které budou centrem zajišťovány. Zápis z tohoto jednání je k dispozici ke stažení v horní části této stránky. Chod centra a pomoc v rámci zvlených témat a dalších zajišťují níže uvedené pracovní pozice:

 • Manažer: Zdeněk HILBERT
 • Specialista: Ing. Kamil JANEČEK
 • Specialista na VŘ: Ing. Mgr. Martin KUČERA, MBA, MPA

SOSM JAKO CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS)

SOSM se zapojilo do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ - Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Pro obce sdružené v SOSM a doposud nezapojené do projektu SMO ČR bude SOSM poskytovat potřebné a požadované služby a poradenství dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí v oblastech:

 • veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.
 • přeneseného výkonu státní správy - přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

CSS JAKO KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBČANY

V případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu se bude moci občan ve stanovených agendách obracet na CSS. CSS může přijímat podněty k dalšímu rozvoji území DSO nebo se může obrátit na občany se žádostí o vyjádření k projektům uvedeným v akčním plánu (pro nastavení priorit). Kontaktní místo:

Horní náměstí 5
772 00 Olomouc
Tel.: +420 585 205 970
E-mail: rarsm@rarsm.cz